/English version below/


REGULAMIN - PreOrder

 

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulamin” określa warunki na jakich odbywa się wybór umożliwiający zawarcie umowy sprzedaży na produkt marki adidas - YEEZY - pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem zwane dalej “PreOrder”, a także prawa i obowiązki Uczestników, PreOrder oraz Organizatora.

2. Organizatorem zwanym dalej “Organizator” jest Fashion Trends Group. z o.o. z siedzibą w Żohatynie, Lipa 8, kod 37-751, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Rzeszowa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000690278, NIP 7952542640, REGON 367335288

właściciel sklepu stacjonarnego i internetowego działającego pod marką SneakerStudio (www.sneakerstudio.pl).

3. Uczestnikiem PreOrder zwanym dalej “Uczestnik” może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22^1 Kodeksu Cywilnego, która spełnia warunki, o których mowa w ust. 6 i 7.

4. PreOrder , którego warunki zostały określone w Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 ze zm.). W szczególności wskutek losowania Uczestnik nie otrzymuje jakichkolwiek nagród pieniężnych lub rzeczowych.

5. W ramach PreOrder przeprowadzone zostanie PreOrder Online, którego warunki zostały określone w pkt II oraz PreOrder In-store, którego warunki zostały określone w pkt III.

6. Każdy Uczestnik może jednorazowo uczestniczyć zarówno w PreOrder Online, jak i w PreOrder In-store.

 

II Warunki udziału w “PreOrder” Online

1. W PreOrder Online nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy agencji reklamowych, a także pracownicy firm public relations i pracownicy domów mediowych współpracujących z Organizatorem. W PreOrder Online nie mogą brać również udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z pracownikami Organizatora w stosunku przysposobienia.

2. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w wyniku PreOrder Online została wyłoniona osoba, która nie spełnia warunków określonych w pkt II, zostanie ona wykluczona z PreOrder Online oraz pozbawiona możliwości zakupu.

3. Udział w PreOrder Online jest bezpłatny i dobrowolny.

4. Aby wziąć udział w PreOrder Online Uczestnik powinien:

a) poprawnie uzupełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej yeezy.sneakerstudio.com lub raffle.sneakerstudio.com  , w tym również wyrazić zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i Przetwarzanie danych osobowych,

b) rejestracja w wyżej wymienionym formularzu zgłoszeniowym oznacza zgłoszenie do udziału w PreOrder Online.

5. W przypadku podania niekompletnych danych w formularzu zgłoszeniowym Uczestnik nie będzie brany pod uwagę w drodze PreOrder Online.

6.
a) PreOrder Online jest ograniczone do jednej pary na Uczestnika. 
b) Ilość produktów jest ograniczona.

7. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej yeezy.sneakerstudio.com lub raffle.sneakerstudio.com od daty publikacji strony, do czasu zakończenia zapisów, czas ten jest podany na stronie przy zapisie "registration ends in:"

8. Pierwsza faza PreOrder Online odbędzie się po zakończeniu czasu podanego w "registration ends in:"

9.
a) W przypadku wyboru Uczestnika który będzie miał możliwość zawarcia umowy kupna sprzedaży decyduje kolejność zgłoszeń i poprawne wypełnienie formularza aż do wyczerpania zapasów towaru którego dotyczy regulamin.
b) Kolejność zgłoszeń jest sprawdzana od przedziału czasowego który jest podany w pkt 7

10. Osoby wyłonione w drodze PreOrder Online, a tym samym mające możliwość zakupu 1 pary obuwia adidas YEEZY w rozmiarze wybranym w formularzu zgłoszeniowym, zostaną obciążone odpowiednią kwotą która została zawarta na stronie formularza i zostaną powiadomione o tym fakcie mailowo na skrzynkę mailową podaną w formularzu zgłoszeniowym.

11. Osoby wyłonione w drodze PreOrder Online otrzymają drogą mailową potwierdzenie płatności, który zostanie wysłany na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy. Płatność możliwa jest wyłącznie poprzez serwis Dotpay, metodą płatności "Karty płatnicze" . 
Operatorem szybkich płatności jest firma Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72. Więcej informacji na temat płatności pod adresem: https://www.dotpay.pl/dla-kupujacych/.

12. W przypadku braku środków na koncie w wyżej podanym przedziale czasowym Uczestnik traci możliwość dokonania transakcji bez możliwości ponownego wzięcia udziału w PreOrder Online.

13. Pozostałe rozmiary za które nie otrzymaliśmy płatności w PreOrder online, będą przekazane na następnych Uczestników kolejno według ich daty zapisu.

14. Po zrealizowaniu płatności zostaje zawarta umowa sprzedaży z Organizatorem a Uczestnikiem.

a) Realizacja płatności powinna zawierać mail, który został użyty podczas rejestracji w PreOrder online, w przypadku podania innego maila podczas płatności w Dotpay i braku sparowania płatności z danymi z formularza zgłoszeniowego, może spowodować to anulowanie możliwości zakupu YEEZY i zwrot płatności na konto z którego dokonano płatności.

15. Realizacja umowy sprzedaży nastąpi w ciągu 24-48 godzin, a doręczenie przesyłki w ciągu 2-5 dni roboczych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniu spowodowane przez firmę kurierską.

16. Koszty dostawy są zdefiniowane od kraju dostawy:
w Europie - $ 0 / 0 €
poza Europą - $ 25 / 25 €
kraje: Szwajcaria, Norwegia, Bośnia i Hercegowina, Liechtenstein, Serbia - $ 25 / 25 €

17. Produkt YEEZY może być zwrócony tylko w ciągu 14dni od daty odebrania.

 

III Warunki udziału w Losowaniu In-store

1. W Losowaniu In-store nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy agencji reklamowych, a także pracownicy firm public relations i pracownicy domów mediowych współpracujących z Organizatorem. W Losowaniu In-store nie mogą brać również udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z pracownikami Organizatora w stosunku przysposobienia.

2. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w wyniku Losowania In-store została wyłoniona osoba, która nie spełnia warunków określonych w pkt III, zostanie ona wykluczona z Losowania In-store oraz pozbawiona możliwości zakupu.

3. Udział w Losowaniu In-store jest bezpłatny i dobrowolny.

4. Aby wziąć udział w Losowaniu In-store Uczestnik powinien:

a) osobiście zapisać się na listę zgłoszeniową w sklepie stacjonarnym SneakerStudio przy ul. Starowiślnej 55/3 w Krakowie w terminie który został podany w publikacji w kanałach komunikacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu, ze względu na ewentualną zmianę decyzje producenta, dystrybutora od którego pochodzi produkt.

b) pobrać bezpłatną aplikację ‘SneakerClub’ dostępną w AppStore (iOS) i Sklep Play (Android) i dokonać rejestracji,

c) przekazać obsłudze sklepu SneakerStudio indywidualny kod Karty ‘SneakerClub’ widoczny w aplikacji po rejestracji oraz swoje imię i nazwisko,

d) po weryfikacji przez obsługę sklepu Uczestnik Losowania otrzyma opaskę z indywidualnym kodem,
którą należy zachować i mieć przy sobie w dniu Losowania In-store. Liczba opasek jest ograniczona.

5. Losowanie In-store ograniczone jest do jednej pary na Uczestnika.

6. Losowanie In-store odbędzie się w dniu podanym przez obsługę sklepu podczas rejestracji i będzie również dostępny w kanałach komunikacji w sklepie stacjonarnym SneakerStudio ul. Starowiślna 55 Kraków.

7. Każdy kolejno wyłoniony Uczestnik Losowania In-store ma prawo do wyboru rozmiaru, który jest dostępny w puli w chwili, gdy został wyłoniony.

8. Organizator zastrzega brak możliwości przymiarki obuwia przed zakupem oraz dokonywania zwrotów lub wymian.

9. Wymogiem koniecznym do zidentyfikowania osób wytypowanych w drodze Losowania In-store jest posiadanie opasek wydanych przez obsługę sklepu SneakerStudio przy zapisie na listę zgłoszeniową.

 

IV Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Losowania mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie i przesłane na adres Organizatora:
Fashion Trends Group ul. Krakowska 87 32-050 Skawina.

2. Prawo do zgłoszenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Losowania.

3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem “YEEZY” oraz zawierać:  imię, nazwisko, dokładny adres oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma. Uczestnik o decyzji organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji w przypadku: złożenia reklamacji po terminie, złożenia reklamacji na niewłaściwy adres oraz w przypadku niepodania przez Uczestnika danych kontaktowych uniemożliwiających przesłanie odpowiedzi.

 

V Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest Fashion Trends Group Sp. z o.o. Lipa 8 37-751 Żohatyn KRS 0000690278, NIP 7952542640, REGON 367335288.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Losowaniem tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Losowania.

3. Uczestnikom przysługuje prawo do dostępu danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy kupna sprzedaży.

4. Dane Uczestników Losowania będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO (GDPR).

 

VI Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Organizatora do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Uczestnika. Organizator poinformuje Uczestnika na 1 dzień przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.

----------------------------------------------------------------

TERMS AND CONDITIONS

 

I General provisions

1. The following Terms and Conditions, hereinafter referred to as 'Terms', determine the conditions for conducting a PreOrder in order to conclude a selling agreement for the Adidas brand product - YEEZY - between the Participant and the Organizer, hereinafter referred to as the 'PreOrder', as well as the rights and obligations of the PreOrder Participants and the Organizer.

2. The organizer, hereinafter referred to as the 'Organizer', is the Fashion Trends Group LLC with its registered office in Żohatyn, Lipa 8, postcode 37-751, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court of Rzeszów, XII Commercial Division of the National Court Register, under the KRS number 0000690278, NIP number (Tax ID number) 7952542640, REGON number 367335288, being the owner of a stationary and web-based store, operating under the SneakerStudio brand (www.sneakerstudio.pl).

3. The participant of the PreOrder, hereinafter referred to as the 'Participant' may be a natural person who is a consumer within the meaning of art. 22^1 of the Civil Code, who meets the conditions referred to in para. 6 and 7.

4. The PreOrder, rules of which are set out in the Terms, is not a game of chance, a raffle, a mutual bet, nor a promotional lottery, the result of which depends on random chance within the meaning of the Gambling Act of 19 November, 2009 (Journal of Laws of 2009, no. 201, item 1540 as amended). In particular, as a result of the lottery, the Participant does not receive any cash prizes or in-kind prizes.

5. As a part of the PreOrder , an Online PreOrder will be conducted, the conditions of which have been specified in point II, as well as an In-store PreOrder , the conditions of which have been specified in point III.

6. Each Participant can participate once in both the Online PreOrder and the In-store PreOrder.

 

II Conditions for participating in the Online PreOrder

1. Persons who are not authorized to participate in the Online PreOrder are the Organizer's employees as well as the employees of advertising agencies, employees of public relations companies and employees of media houses being in cooperation with the Organizer. Also, the members of immediate families of the persons who are referred to in the preceding sentence are not authorized to participate in the Online PreOrder. The members of immediate families are understood as: ascendants, descendants, siblings, spouses, siblings' spouses, spouses' parents as well as persons remaining in a relation of adoption with the Organizer's employees.

2. In the event in which the Organizer declares that, as a result of the Online PreOrder, the selected person does not meet the conditions set out in point II, he or she will be excluded from the Online PreOrder and deprived of the option to purchase.

3. Participation in the Online PreOrder is voluntary and free of charge.

4. In order to participate in the Online PreOrder, the Participant is obliged to:

a) correctly complete the application form located at the website yeezy.sneakerstudio.com and raffle.sneakerstudio.com , and agree to the provisions of these Terms as well as to the Rules of Personal Data Processing,

b) registration with the use of the abovementioned application form is tantamount to applying for participation in the Online PreOrder .

5. In case of providing incomplete data in the application form, the Participant will not be included in the Online PreOrder.

6. The Online PreOrder is limited to one pair per Participant.

7. Applications are accepted at the website yeezy.sneakerstudio.com and raffle.sneakerstudio.com , from the date of publication of the page, until the end of the entries, this time is given on the page when saving "registration ends in:"

8. The participants who are selected through the first part of Online PreOrder, will have the option to purchase 1 pair of adidas YEEZY shoes in the size selected in the application form, will be notified of this fact with the use of an e-mail message to the e-mail address provided in the application form.

9. The participants selected through the first part of Online PreOrder will receive a payment link with the use of an e-mail message, which will be sent to the e-mail address provided in the application form. Payment is possible through the Dotpay service only, payment method: "Credit Cards" or "Quick Payment" only. The operator of quick payments is Dotpay LLC, with its registered office in Kraków, 30-552 Kraków, Wielicka 72. More information about the payment procedure can be found at the website: https://www.dotpay.pl/dla-kupujacych/.

10. In case the payment is not registered within the aforementioned period of time, the link expires automatically and the Participant loses the option of making a transaction as well as the possibility of a repeated participation in the Online PreOrder.

11. Remaining sizes, for payments that will not be completed in first part of Online PreOrder, will be transfered to the second part of Online PreOrder for other participants.

12. After the payment is completed, a sales agreement is concluded between the Organizer and the Participant.
a) Payment in Dotpay must has got e-mail address that was used in registration form. In case of put different e-mail address in Dotpay payment than in registration form, and no possibility to compare the payment with registration's form data, it could cancell the possibility to buy YEEZY, and return money on the account from where payment has done.

13. The realization of the sale agreement will be completed within the time period of 24-48 hours, and the parcel will be delivered within the time period of 2-5 business days. The organizer is not responsible for delays in delivery which are caused by the courier company.

14. Delivery costs are defined from the country of delivery:
in Europe - $ 0/0 €
outside of Europe - $ 25/25 €
countries: Switzerland, Norway, Bosnia and Herzegovina, Liechtenstein, Serbia - $ 25/25 €

15. The YEEZY could be returned by buyer only in 14 days from the date of delivery.

 

III Conditions for participating in the In-store PreOrder

1. Persons who are not authorized to participate in the In-store PreOrder are the Organizer's employees as well as the employees of advertising agencies, employees of public relations companies and employees of media houses being in cooperation with the Organizer. Also, the members of immediate families of the persons who are referred to in the preceding sentence are not authorized to participate in the In-store Lottery. The members of immediate families are understood as: ascendants, descendants, siblings, spouses, siblings' spouses, spouses' parents as well as persons remaining in a relation of adoption with the Organizer's employees.

2. In the event in which the Organizer declares that, as a result of the In-store PreOrder, the selected person does not meet the conditions set out in point III, he or she will be excluded from the In-store PreOrder and deprived of the option to purchase.

3. Participation in the In-store PreOrder is voluntary and free of charge.

4. In order to participate in the Online PreOrder , the Participant is obliged to:

a) personally sign up for the application list located at the SneakerStudio store, Starowiślna 55/3, Kraków,

b) download the free 'SneakerClub' app available in the AppStore (iOS) and Play Store (Android) and complete the registration,

c) submit the individual 'SneakerClub' Card code which is visible in the app after registration as well as his or her name and surname,

d) after being verified by the store staff, the Participant of the PreOrder will receive a wristband with an individual code which should be kept and carried with him or her on the day of the In-store PreOrder. The number of bands is limited.

5. The In-store PreOrder is limited to one pair per Participant.

6. The In-store PreOrder will take place, at the SneakerStudio stationary store, located at Starowiślna 55, Kraków.

7. Each successively drawn Participant of the In-store PreOrder has the right to choose the size that is available in the pool at the time of the draw.

8. The organizer points out that trying on the footwear before purchasing is not possible, nor is it possible to make returns or exchanges.

9. In order to identify the persons who are selected through the In-store PreOrder, it is strictly required for them to remain in possession of the wristbands issued by the SneakerStudio store staff during the registration process on the application list.

 

IV Complaints

1. Complaints regarding the proceedings of the PreOrder may only be submitted in written form and sent to the Organizer's address: Fashion Trends Group, Krakowska 87, 32-050 Skawina.

2. Only the Participants of the PreOrder are entitled to submit a complaint.

4. Complaints will be considered by the Organizer within 14 days from the date of delivery of the letter. The Participant will be notified about the Organizer's decision by a registered letter sent to the address given in the complaint within 14 days from the date of consideration of the complaint.

5. The Organizer reserves the right to refuse the consideration of the complaint in the event of: filing in the complaint after the deadline has passed, submitting a complaint to the wrong address, and in the event of the Participant's failure to provide contact details which would make it possible to send a response.

 

V Processing of Personal Data

1. The Administrator of Participants' Personal Data is Fashion Trends Group LLC, Lipa 8, 37-751 Żohatyn, KRS number 0000690278, NIP number (Tax ID number) 7952542640, REGON number 367335288.

2. Personal data will be processed only for purposes related to the Lottery, i.e. for purposes related to the organization and execution of the PreOrder.

3. The Participants have the right to access and correct data as well as to request its removal. The Administrator informs that providing the data is voluntary, but necessary for the realization of the sale-purchase agreement.

4. The data of the Participants of the PreOrder will be processed in accordance with the provisions of the General Data Protection Regulation (GDPR).

 

VI Final provisions 

  1. In matters which are not covered by the provisions of these Terms, generally applicable laws shall apply.
  2. The Organizer reserves the right to change these Terms. All orders which have been accepted for realization by the Organizer before the date of entering of the new Terms into force are realized on the basis of the Terms being in force on the day of placing the order by the Participant. The Organizer will notify the Participant about the amendments to the Terms within the time period of 1 day before entering into force of the new Terms, by means of an e-mail message which shall contain a link to the text of the amended Terms.