/English version below/


REGULAMIN LOSOWANIA

 

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulamin” określa warunki na jakich odbywa się losowanie umożliwiające zawarcie umowy sprzedaży na produkt marki adidas - YEEZY 700 - pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem zwane dalej “Losowanie”, a także prawa i obowiązki Uczestników Losowania oraz Organizatora.

2. Organizatorem zwanym dalej “Organizator” jest Fashion Trends Group. z o.o. z siedzibą w Żohatynie, Lipa 8, kod 37-751, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Rzeszowa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000690278, NIP 7952542640, REGON 367335288

właściciel sklepu stacjonarnego i internetowego działającego pod marką SneakerStudio (www.sneakerstudio.pl).

3. Uczestnikiem losowania zwanym dalej “Uczestnik” może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, która spełnia warunki, o których mowa w ust. 6 i 7.

4. Losowanie, którego warunki zostały określone w Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 ze zm.). W szczególności wskutek losowania Uczestnik nie otrzymuje jakichkolwiek nagród pieniężnych lub rzeczowych.

5. W ramach Losowania przeprowadzone zostanie Losowanie Online, którego warunki zostały określone w pkt II oraz Losowanie In-store, którego warunki zostały określone w pkt III.

6. Każdy Uczestnik może jednorazowo uczestniczyć zarówno w Losowaniu Online, jak i w Losowaniu In-store.

 

II Warunki udziału w Losowaniu Online

1. W Losowaniu Online nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy agencji reklamowych, a także pracownicy firm public relations i pracownicy domów mediowych współpracujących z Organizatorem. W Losowaniu Online nie mogą brać również udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z pracownikami Organizatora w stosunku przysposobienia.

2. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w wyniku Losowania Online została wyłoniona osoba, która nie spełnia warunków określonych w pkt II, zostanie ona wykluczona z Losowania Online oraz pozbawiona możliwości zakupu.

3. Udział w Losowaniu Online jest bezpłatny i dobrowolny.

4. Aby wziąć udział w Losowaniu Online Uczestnik powinien:

a) poprawnie uzupełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej yeezy.sneakerstudio.com , w tym również wyrazić zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i Przetwarzanie danych osobowych,

b) rejestracja w wyżej wymienionym formularzu zgłoszeniowym oznacza zgłoszenie do udziału w Losowaniu Online.

5. W przypadku podania niekompletnych danych w formularzu zgłoszeniowym Uczestnik nie będzie brany pod uwagę w drodze Losowania Online.

6. Losowanie Online jest ograniczone do jednej pary na Uczestnika.

7. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej yeezy.sneakerstudio.com od dnia 06.09.2018 godz. 10:00 do dnia 15.09.2018 godz. 9:00.

8. Losowanie Online odbędzie się dnia 15.09.2018.

9. Osoby wyłonione w drodze Losowania Online, a tym samym mające możliwość zakupu 1 pary obuwia adidas YEEZY 700 w rozmiarze wybranym w formularzu zgłoszeniowym, zostaną powiadomione o tym fakcie mailowo w dniu 15.09.2018 na skrzynkę mailową podaną w formularzu zgłoszeniowym.

10. Osoby wyłonione w drodze Losowania Online otrzymają drogą mailową link do płatności, który zostanie wysłany na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy. Płatność możliwa jest wyłącznie poprzez serwis Dotpay. Operatorem szybkich płatności jest firma Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72. Więcej informacji na temat płatności pod adresem: https://www.dotpay.pl/dla-kupujacych/.

11. Uczestnik zobowiązany jest dokonać płatności w ciągu 30 minut po otrzymaniu linku do płatności, a w przypadku problemów z płatnością zobowiązany zgłosić problem do Organizatora w trybie natychmiastowym na adres mailowy yeezy@sneakerstudio.com, jednak nie później niż 15 minut po otrzymaniu linku do płatności.

12. W przypadku braku odnotowania płatności w wyżej podanym przedziale czasowym link automatycznie wygasa i Uczestnik traci możliwość dokonania transakcji bez możliwości ponownego wzięcia udziału w Losowaniu Online.

13. Po zrealizowaniu płatności zostaje zawarta umowa sprzedaży z Organizatorem a Uczestnikiem.

14. Realizacja umowy sprzedaży nastąpi w ciągu 24-48 godzin, a doręczenie przesyłki w ciągu 2-5 dni roboczych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniu spowodowane przez firmę kurierską.

15. Koszty dostawy są zdefiniowane od kraju dostawy:
w Europie - $ 0 / 0 €
poza Europą - $ 25 / 20 €
kraje: Szwajcaria, Norwegia, Bośnia i Hercegowina, Liechtenstein, Serbia - $ 25 / 20 €

 

III Warunki udziału w Losowaniu In-store

1. W Losowaniu In-store nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy agencji reklamowych, a także pracownicy firm public relations i pracownicy domów mediowych współpracujących z Organizatorem. W Losowaniu In-store nie mogą brać również udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z pracownikami Organizatora w stosunku przysposobienia.

2. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w wyniku Losowania In-store została wyłoniona osoba, która nie spełnia warunków określonych w pkt III, zostanie ona wykluczona z Losowania In-store oraz pozbawiona możliwości zakupu.

3. Udział w Losowaniu In-store jest bezpłatny i dobrowolny.

4. Aby wziąć udział w Losowaniu In-store Uczestnik powinien:

a) osobiście zapisać się na listę zgłoszeniową w sklepie stacjonarnym SneakerStudio przy ul. Starowiślnej 55/3 w Krakowie w terminie od 06.09.2018 godz. 10:00 do 14.09.2018 godz. 19:00,

b) pobrać bezpłatną aplikację ‘SneakerClub’ dostępną w AppStore (iOS) i Sklep Play (Android) i dokonać rejestracji,

c) przekazać obsłudze sklepu SneakerStudio indywidualny kod Karty ‘SneakerClub’ widoczny w aplikacji po rejestracji oraz swoje imię i nazwisko,

d) po weryfikacji przez obsługę sklepu Uczestnik Losowania otrzyma opaskę z indywidualnym kodem,
którą należy zachować i mieć przy sobie w dniu Losowania In-store. Liczba opasek jest ograniczona.

5. Losowanie In-store ograniczone jest do jednej pary na Uczestnika.

6. Losowanie In-store odbędzie się w dniu 15.09.2018 o godz. 10:00 w sklepie stacjonarnym SneakerStudio ul. Starowiślna 55 Kraków.

7. Każdy kolejno wylosowany Uczestnik Losowania In-store ma prawo do wyboru rozmiaru, który jest dostępny w puli w chwili, gdy został wylosowany.

8. Organizator zastrzega brak możliwości przymiarki obuwia przed zakupem oraz dokonywania zwrotów lub wymian.

9. Wymogiem koniecznym do zidentyfikowania osób wytypowanych w drodze Losowania In-store jest posiadanie opasek wydanych przez obsługę sklepu SneakerStudio przy zapisie na listę zgłoszeniową. 

 

IV Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Losowania mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie i przesłane na adres Organizatora:
Fashion Trends Group ul. Krakowska 87 32-050 Skawina.

2. Prawo do zgłoszenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Losowania.

3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem “YEEZY” oraz zawierać:  imię, nazwisko, dokładny adres oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma. Uczestnik o decyzji organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji w przypadku: złożenia reklamacji po terminie, złożenia reklamacji na niewłaściwy adres oraz w przypadku niepodania przez Uczestnika danych kontaktowych uniemożliwiających przesłanie odpowiedzi. 

 

V Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest Fashion Trends Group Sp. z o.o. Lipa 8 37-751 Żohatyn KRS 0000690278, NIP 7952542640, REGON 367335288.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Losowaniem tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Losowania.

3. Uczestnikom przysługuje prawo do dostępu danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy kupna sprzedaży.

4. Dane Uczestników Losowania będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO (GDPR).

 

VI Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Organizatora do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Uczestnika. Organizator poinformuje Uczestnika na 1 dzień przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.

----------------------------------------------------------------

TERMS AND CONDITIONS

 

I General provisions

1. The following Terms and Conditions, hereinafter referred to as 'Terms', determine the conditions for conducting a lottery in order to conclude a selling agreement for the Adidas brand product - YEEZY 700 - between the Participant and the Organizer, hereinafter referred to as the 'Lottery', as well as the rights and obligations of the Lottery Participants and the Organizer.

2. The organizer, hereinafter referred to as the 'Organizer', is the Fashion Trends Group LLC with its registered office in Żohatyn, Lipa 8, postcode 37-751, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court of Rzeszów, XII Commercial Division of the National Court Register, under the KRS number 0000690278, NIP number (Tax ID number) 7952542640, REGON number 367335288, being the owner of a stationary and web-based store, operating under the SneakerStudio brand (www.sneakerstudio.pl).

3. The participant of the lottery, hereinafter referred to as the 'Participant' may be a natural person who is a consumer within the meaning of art. 221 of the Civil Code, who meets the conditions referred to in para. 6 and 7.

4. The Lottery, rules of which are set out in the Terms, is not a game of chance, a raffle, a mutual bet, nor a promotional lottery, the result of which depends on random chance within the meaning of the Gambling Act of 19 November, 2009 (Journal of Laws of 2009, no. 201, item 1540 as amended). In particular, as a result of the lottery, the Participant does not receive any cash prizes or in-kind prizes.

5. As a part of the Lottery, an Online Lottery will be conducted, the conditions of which have been specified in point II, as well as an In-store Lottery, the conditions of which have been specified in point III.

6. Each Participant can participate once in both the Online Lottery and the In-store Lottery.

 

II Conditions for participating in the Online Lottery

1. Persons who are not authorized to participate in the Online Lottery are the Organizer's employees as well as the employees of advertising agencies, employees of public relations companies and employees of media houses being in cooperation with the Organizer. Also, the members of immediate families of the persons who are referred to in the preceding sentence are not authorized to participate in the Online Lottery. The members of immediate families are understood as: ascendants, descendants, siblings, spouses, siblings' spouses, spouses' parents as well as persons remaining in a relation of adoption with the Organizer's employees.

2. In the event in which the Organizer declares that, as a result of the Online Lottery, the selected person does not meet the conditions set out in point II, he or she will be excluded from the Online Lottery and deprived of the option to purchase.

3. Participation in the Online Lottery is voluntary and free of charge.

4. In order to participate in the Online Lottery, the Participant is obliged to:

a) correctly complete the application form located at the website yeezy.sneakerstudio.com, and agree to the provisions of these Terms as well as to the Rules of Personal Data Processing,

b) registration with the use of the abovementioned application form is tantamount to applying for participation in the Online Lottery.

5. In case of providing incomplete data in the application form, the Participant will not be included in the Online Lottery.

6. The Online Lottery is limited to one pair per Participant.

7. Applications are accepted at the website yeezy.sneakerstudio.com, starting from September 06, 2018, 10:00 AM to September 15, 2018, at 9:00 AM.

8. The Online Lottery will take place on September 15, 2018.

9. The persons who are selected through the Online Lottery, and thus having the option to purchase 1 pair of Adidas YEEZY 700 shoes in the size selected in the application form, will be notified of this fact with the use of an e-mail message on 15 September, 2018, to the e-mail address provided in the application form.

10. The persons selected through the Online Lottery will receive a payment link with the use of an e-mail message, which will be sent to the e-mail address provided in the application form. Payment is possible through the Dotpay service only. The operator of quick payments is Dotpay LLC, with its registered office in Kraków, 30-552 Kraków, Wielicka 72. More information about the payment procedure can be found at the website: https://www.dotpay.pl/dla-kupujacych/.

11. The Participant is obliged to complete the payment within the time period of 30 minutes after receiving the payment link. In case of payment problems, the Participant is obliged to immediately report the problem to the Organizer, to the email address yeezy@sneakerstudio.com, but no later than 15 minutes after receiving the payment link.

12. In case the payment is not registered within the aforementioned period of time, the link expires automatically and the Participant loses the option of making a transaction as well as the possibility of a repeated participation in the Online Lottery.

13. After the payment is completed, a sales agreement is concluded between the Organizer and the Participant.

14. The realization of the sale agreement will be completed within the time period of 24-48 hours, and the parcel will be delivered within the time period of 2-5 business days. The organizer is not responsible for delays in delivery which are caused by the courier company.

15. Delivery costs are defined from the country of delivery:
in Europe - $ 0/0 €
outside of Europe - $ 25/20 €
countries: Switzerland, Norway, Bosnia and Herzegovina, Liechtenstein, Serbia - $ 25/20 €

 

III Conditions for participating in the In-store Lottery

1. Persons who are not authorized to participate in the In-store Lottery are the Organizer's employees as well as the employees of advertising agencies, employees of public relations companies and employees of media houses being in cooperation with the Organizer. Also, the members of immediate families of the persons who are referred to in the preceding sentence are not authorized to participate in the In-store Lottery. The members of immediate families are understood as: ascendants, descendants, siblings, spouses, siblings' spouses, spouses' parents as well as persons remaining in a relation of adoption with the Organizer's employees.

2. In the event in which the Organizer declares that, as a result of the In-store Lottery, the selected person does not meet the conditions set out in point III, he or she will be excluded from the In-store Lottery and deprived of the option to purchase.

3. Participation in the In-store Lottery is voluntary and free of charge.

4. In order to participate in the Online Lottery, the Participant is obliged to:

a) personally sign up for the application list located at the SneakerStudio store, Starowiślna 55/3, Kraków, within the time period starting on September 06, 2018, at 10:00 AM, and ending on September 14, 2018, at 7:00 PM,

b) download the free 'SneakerClub' app available in the AppStore (iOS) and Play Store (Android) and complete the registration,

c) submit the individual 'SneakerClub' Card code which is visible in the app after registration as well as his or her name and surname,

d) after being verified by the store staff, the Participant of the Lottery will receive a wristband with an individual code which should be kept and carried with him or her on the day of the In-store Lottery. The number of bands is limited.

5. The In-store Lottery is limited to one pair per Participant.

6. The In-store Lottery will take place on September 15, 2018, at 10:00 AM, at the SneakerStudio stationary store, located at Starowiślna 55, Kraków.

7. Each successively drawn Participant of the In-store Lottery has the right to choose the size that is available in the pool at the time of the draw.

8. The organizer points out that trying on the footwear before purchasing is not possible, nor is it possible to make returns or exchanges.

9. In order to identify the persons who are selected through the In-store Lottery, it is strictly required for them to remain in possession of the wristbands issued by the SneakerStudio store staff during the registration process on the application list.

 

IV Complaints

1. Complaints regarding the proceedings of the Lottery may only be submitted in written form and sent to the Organizer's address: Fashion Trends Group, Krakowska 87, 32-050 Skawina.

2. Only the Participants of the Lottery are entitled to submit a complaint.

4. Complaints will be considered by the Organizer within 14 days from the date of delivery of the letter. The Participant will be notified about the Organizer's decision by a registered letter sent to the address given in the complaint within 14 days from the date of consideration of the complaint.

5. The Organizer reserves the right to refuse the consideration of the complaint in the event of: filing in the complaint after the deadline has passed, submitting a complaint to the wrong address, and in the event of the Participant's failure to provide contact details which would make it possible to send a response. 

 

V Processing of Personal Data

1. The Administrator of Participants' Personal Data is Fashion Trends Group LLC, Lipa 8, 37-751 Żohatyn, KRS number 0000690278, NIP number (Tax ID number) 7952542640, REGON number 367335288.

2. Personal data will be processed only for purposes related to the Lottery, i.e. for purposes related to the organization and execution of the Lottery.

3. The Participants have the right to access and correct data as well as to request its removal. The Administrator informs that providing the data is voluntary, but necessary for the realization of the sale-purchase agreement.

4. The data of the Participants of the Lottery will be processed in accordance with the provisions of the General Data Protection Regulation (GDPR).

 

VI Final provisions 

  1. In matters which are not covered by the provisions of these Terms, generally applicable laws shall apply.
  2. The Organizer reserves the right to change these Terms. All orders which have been accepted for realization by the Organizer before the date of entering of the new Terms into force are realized on the basis of the Terms being in force on the day of placing the order by the Participant. The Organizer will notify the Participant about the amendments to the Terms within the time period of 1 day before entering into force of the new Terms, by means of an e-mail message which shall contain a link to the text of the amended Terms.